چهارشنبه, 18 تیر 1399

ertebat riasat habibi

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

etela دانشجوياني كه در نيمسال جاري پيش نيازوهمنياز دروس خود را رعايت نكرده اند هرچه سريعتر به گروه آموزشي خود مراجعه نمايند.

 

 

............................................................................................................................................

ليست دانشجويان رشته تاسيسات كه رعايت پيشنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته برق صنعتي كه رعايت پيشنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته الكترونيك كه رعايت پيشنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته ساختمان كه رعايت پيشنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته كامپيوتر كه رعايت پيشنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته گرافيك كه رعايت پيشنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته معماري كه رعايت پيشنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته مكانيك خودرو كه رعايت پيشنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته نقشه برداري كه رعايت پيشنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته حسابداري كه رعايت پيشنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته تربيت بدني كه رعايت پيشنياز نكرده اند.

............................................................................................................................................

ليست دانشجويان رشته برق صنعتي كه رعايت همنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته الكترونيك كه رعايت همنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته حسابداري كه رعايت همنياز نكرده اند.

 ليست دانشجويان رشته ساختمان كه رعايت همنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته كامپيوتر كه رعايت همنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته گرافيك كه رعايت همنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته معماري كه رعايت همنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته مكانيك خودرو كه رعايت همنياز نكرده اند.

ليست دانشجويان رشته نقشه برداري كه رعايت همنياز نكرده اند.

............................................................................................................................................