چهارشنبه, 25 تیر 1399

ertebat riasat habibi

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

شرايط دانشجويان ممتازعلمي:

1-دانشجوميبايست درنيمسال اول ودوم 95 حتما انتخاب واحد داشته باشد.(ونيزنيمسال جاري-اول96)

2-دانشجو نمرات زير دوازده نبايد داشته باشد.

3-درهرنيمسال 18 واحدرسي اصلي وتخصصي داشته باشد.

4-معدل دانشجو براي رشته هاي فني ومهندسي 17به بالاوعلوم انساني 19به بالاباشد.

5-نفراول 15 درصد ونفر دوم وسوم 10درصد تخفيف شهريه راشامل ميشوند.

دانلود و مشاهده ليست اسامي دانشجويان ممتاز:

1-نقشه برداری      2-کامپیوتر