پنج شنبه, 30 خرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

اهم وظايف :

1 - درخواست معافيت تحصيلي از پليس + 10 و پيگيري جهت صدور معافيت تحصيلي از معاونت وظيفه عمومي ناجا وثبت درسيستم جهت دانشجويان مشمول

2 – كنترل سنوات تحصيلي دانشجويان مشمول و اخذ مجوز سنوات تحصيلي دانشجوياني كه طول تحصيل آنها از حد مجاز (5 ترم ) عبور كرده است در ابتداي هر ترم تحصيلي

3 – لغو معافيت تحصيلي دانشجويان مشمول (فارغ التحصيل ، انصرافي ، اخراجي ، ترك تحصيل )

4 – انجام تيك تسويه حساب امور مشمولين

نكات و تذكرات مهم :

   •دانشجويان برادري كه از معافيت تحصيلي استفاده ميكنند طبق بخشنامه معاونت وظيفه عمومي ناجا در مقطع كارداني پيوسته مجاز به ادامه تحصيل تا سقف 5 ترم ميباشند و بعد ازسپري شدن اين مدت دانشجو حق ادامه تحصيل نخواهد داشت .

   •اخذ سنوات اضافه ازطريق كميسيون موارد خاص دانشگاه و نظام وظيفه بوده كه بايد توجه داشت رويكرد نظام وظيفه در طي سالهاي تحصيلي آتي حذف شدن اين ارفاق سنوات ميباشد .

  • دانشجويان مشمول به محضي كه وارد سن مشموليت ميگردند (سال تولد + 18 ) ميبايست جهت دريافت معرفي نامه پليس + 10 و مراجعه به مراكز پليس + 10 به امور مشمولين آموزشكده  مراجعه فرمايند .

  •دانشجويان مشمول در صورت عدم انتخاب واحد يا اخذ مرخصي در هرترم تحصيلي و عدم مراجعه به صورت دانشجوي ترك تحصيل به نظام وظيفه معرفي خواهند شد.

مراحل  دريافت معافيت تحصيلي پليس + 10

1 – مراجعه به امور مشمولين آموزشكده

2- دريافت پريتنت درخواست معافيت تحصيلي

1-                 مراجعه به دبيرستان يا هنرستان جهت اخذ فرم فراغت از تحصيل (ديپلم يا پيش دانشگاهي فرم 2 يا 3 )

2-                 مراجعه به مراكز پليس +10 سطح  شهر واخذ معافيت  تحصيلي و ارائه  آن  به امور مشمولين آموزشكده 

مدارك لازم جهت اخذ معافيت تحصيلي درهنگام مراجعه به مراكز پليس + 10

1-                 اصل شناسنامه وكارت ملي

2-                 عكس 3*4

3-                 نامه درخواست معافيت  تحصيلي آموزشكده

4-                 فرم شماره 2يا 3 فراغت از تحصيل از دبيرستان يا هنرستان يا نامه لغو معافيت تحصيلي دانشگاه قبلي (جهت دانشجويان انصرافي )

مراحل اخذ مجوز سنوات تحصيلي آموزشكده

1-                 مراجعه به اداره آموزش واخذ مجوز كميسيون موارد خاص

2-                 مراجعه به مدير گروه جهت اخذ استعلام تعداد واحد باقي مانده

3-                 مراجعه به امو مشمولين جهت اخذ نامه درخواست سنوات نظام وظيفه

4-                 مراجعه به مراكز پليس +10 سطح شهر  واخذ مجوز سنوات و ارائه مجوز دريافتي به امور مشمولين آموزشكده

5-                 مراجعه به آموزش جهت انتخاب واحد 

جهت داشتن هرگونه سوال به آقاي حسن وطن دوست مراجعه فرمائيد .