دوشنبه, 27 اسفند 1397


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

اهم وظايف :

1- بررسي كامل  و تشكيل پرونده دانشجويان فارغ التحصيل وارجاع جهت انجام تسويه حساب فارغ التحصيلي

2- صدور مدارك فاغ التحصيلي (گواهينامه موقت و دانشنامه )

3- صدور ريزنمرات فارغ التحصيلي وپاسخ به استعلام مدارك فارغ التحصيلي دانشجويان

4- ساختن cd  دانشنامه و ارسال ليست وهزينه ارزشيابي دانشنامه فارغ التحصيلان به سازمان مركزي تهران

5- ارجاع پرونده هاي ناقص ( ازلحاظ مدارك آموزشي ومشكلات آموزشي ونق مدرك ) به اداره آموزش

6- پيگيري صدور مدارك المثني جهت فارغ التحصيلان متقاضي كه به هر دليل مدرك آنها مفقود گرديده است

 

 

مراحل فارغ التحصيلي دانشجو به قرار زير ميباشد :

1-مراجعه دانشجو به مديرگروه و درخواست كارنامه كلي

2-تاييد كارنامه زيرنمرات توسط مديرگروه و ارجاع آن به اداره امتحانات

3-تاييد كارنامه و چك ليست توسط اداره امتحانات و مدير آموزش

4-ارجاع پرونده به اداره فارغ التحصيلان و صدور فرم تسويه حساب

5-اخذ امضاهاي مربوطه در فرم تسويه حساب توسط دانشجو و ارائه به اداره فارغ التحصيلان

6-صدور گواهينامه موقت و دانشنامه توسط اداره فارغ التحصيلان

 

v                                   مدارك مورد نياز جهت فارغ التحصيلي دانشجو :

1 - قطعه عكس جديد4*3با رعايت شعائر اسلامي

2 - فتوكپي شناسنامه صفحه اول و صفحه توضيحات

3 - اصل مدرك پايه و تاييديه تحصيلي

4 - مجوز انتقال و ليست آزمون وشماره دانشجويي و شماره داوطلبي (ويژه دانشجويان انتقالي)

5 - ارائه كدملي

 

نحوه پيگيري مراحل صدور مدارك تحصيلي

الف- گواهينامه موقت : در شرايط عادى يك ماه پس از تحويل فرم امضا شده تسويه حساب توسط فارغ التحصيل به اداره فارغ التحصيلان گواهينامه موقت آماده تحويل مى باشد كه تنها به خود فارغ التحصيل يا وكيل محضرى نامبرده تحويل مى گرددجهت اطلاع فارغ التحصيل از روند صدور مدرك تحصيلى كليه مراحل انجام كار در سايت دانشگاه در بخش مراحل فارغ التحصيلى قابل پيگيرى است بدين منظور فارغ التحصيل با مراجعه به سايت  آموزشكده وبا استفاده از user,pass خويش از روند صدور مدرك مطلع مى شود

ب- دانشنامه : جهت كليه فارغ التحصيلان بعد از سال 85 دانشنامه صادر مى گردد با توجه به اينكه اعتبار گواهينامه موقت 6 ماه از تاريخ ثبت مى باشد قبل از انقضا مهلت دانشنامه توسط واحد مشهد صادر و جهت تاييد به سازمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى ارسال ميگردد و فارغ التحصيل در پايان مهلت اعتبار گواهينامه موقت شخصا به ادااره فارغ التحصيلان مراجعه و با استرداد گواهينامه موقت دانشنامه خويش را دريافت مى دارد ضمنا مراحل صدور دانشنامه نيز در سايت دانشگاه قابل پيگيرى است

توجه: تحويل مدارك تحصيلى برادران در صورتى مقدور است كه فارغ التحصيل داراى يكى از شرايط زير باشد:

1- داراى كارت پايان خدمت

2- داراى كارت معافيت دائم

3- ارائه گواهى اشتغال به تحصيل از دانشگاه

1-  ارائه گوهى اشتغال بخدمت از ارگان نظامى يا انتظامي

دانشنامه قديمي

مدارك لازم جهت صدور دانشنامه فارغ التحصيلان قبل از سال 85:

  • درخواست كتبي صدور دانشنامه توسط متقاضي
  • دو قطعه عكس 4*3 جديد
  • تصوير گواهينامه موقت
  • يك قطعه تمبر ده هزار ريالي

ريز نمرات قابل ترجمه

مدارك لازم جهت صدور زيرنمرات قابل ترجمه:

درخواست كتبي متقاضي

تصوير دانشنامه

  • واريز مبلغ 55000 ريال به شماره حساب 0104460446004 بانك ملي شعبه زبرجد تهران

صدور مدارك المثني

شرايط صدور مدارك تحصيلي المثني به قرار زير مي باشد:

1-اخذ تعهد از فارغ التحصيلان مبني بر عودت مدرك به دانشگاه در صورت پيداشدن و قبول مسئوليت سوء استفاده از مدرك مربوطه

2-اعلام مفقود شدن مدرك به سازمان مركزي توسط واحد دانشگاهي

3-تهيه يك برگ استشهاد محلي كه حداقل به امضاي سه نفر رسيده باشد

4- تاييد يكي از امضاها توسط يكي از دفاتر اسناد رسمي

5- نشر آگهي مفقودي در يكي از جرايد كثير الانتشار در سه نوبت بفاصله هر دو هفته يكبار

نكات مهم

دانشجويان بايد كل دروس مقطع كارداني را با معدل كل حداقل 12 به اتمام رسانند درغير اين صورت از اعطاي مدرك فوق ديپلم محروم خواهند شد .

دانشجويان ممتازي كه كل دوره كارداني را طي 4 ترم وبا معدل كل حداقل 18 (بدون واحد تطبيقي ) را طي نمايند ، به صورت بدون آزمون به مقطع كارشناسي راه پيدا خواهند كرد .

جهت داشتن هرگونه ابهام به قسمت فارغ التحصيلان آموزشكده آقاي مبين يوسف زاده يا خانم مهناز صنعت نگار مراجعه فرمائيد .