جمعه, 31 خرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

دانشجويان متخلف در امتحانات پايان ترم به جريمه هايي از قبيل ثبت نمره 0.25 در درس مورد  تخلف ، توبيخ كتبي و محروم از تحصيل در ترمهاي بعدي محاكمه شده كه در سنوات تحصيلي آنها اين موارد ثبت ميگردد.

مواردي كه دانشجويان بايد حين انجام امتحانات مدنظر قرار داده كه درصورت داشتن اين موارد  به عنوان دانشجوي نتخلف محسوب ميگردند ،   به شرح ذيل ميباشد :

1  - همراه داشتن يا استفاده از كتاب ، جزوه ّبرگه يادداشت ،  موبايل  ، ماشين حساب ، ام پي تري پلير ، و...

2 – نوشتن اسم غير واقعي روي برگه امتحاني 3 – درج مطالب روي قسمتهايي از لباس ، كف دست و... 4- ترك جلسه امتحان پس از رويت سوالات وقبل از امضاي ليست حضور وغياب 5 – فراهم نمودن شرايط براي استفاده ساير دانشجويان از پاسخنامه خود6 – كمك به ديگران براي پاسخ گويي به سوالات7 – خارج نمودن پاسخنامه ازجلسه امتحان و يا  پاره آن 8 -  برهم زدن نظم جلسه امتحان وصحبت كردن با ديگري

9 - تمام موارد منشور اخلاقي دانشجو بايد توسط دانشجو اجرا گردد درغير اين صورت حسب موارد با دانشجوي خاطي برخورد صورت خواهد گرفت .

جهت دريافت آيين نامه انضباطي دانشجويان به سايت آموزشكده سما – حوزه دانشجويي وداشتن هرگونه ابهامي به آقاي حسن وطن دوست مراجعه نمائيد .

جهت دريافت فايل خلاصه آيين نامه انضباطي اینجا  کلیک نمائيد.