پنج شنبه, 30 خرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

جهت دانلود بخشنامه بيمه حوادث دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان سما كليك كنيد.

تمام دانشجويان دانشكده در بدو ورود تحت پوشش  بيمه حوادث دانشجويي به شرح ذيل قرار ميگيرند :

 درصورت بروز حادثه حداكثر ظرف 2 هفته ازبروز حادثه با مراجعه به امور دانشجويي وتكميل فرمهاي مورد نياز جهت دريافت خسارت اقدام فرمائيد .

اين بيمه هزينه هاي پزشكي تداوم درمان را تحت پوشش نمي دهد .

جهت بهره مندي از مزاياي اين بيمه بلافاصله پس از بروز حادثه به اموردانشجويي مراجعه و جهت تكميل فرمهاي لازم اقدام فرمائيد.

تعهدات صندوق تأمين خسارت حوادث دانشجويي (‌در صورت بروز حادثه براي دانشجويان ) :

الف ) هزينه پزشكي ناشي از هر حادثه تا مبلغ 000/000/12 ريال

ب ) در صورت نقص عضو و از كارافتادگي دائم ( كلي ، جزئي ) ناشي از حادثه 000/000/60 ريال

ج ) در صورت فوت ناشي از حادثه مبلغ 000/000/60ريال

مدارك لازم :

در صورت بروز حادثه دانشجوي حادثه ديده يا ولي دانشجو مي بايست جهت انجام مراحل مربوط به دريافت خسارت حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از بروز حادثه جهت تكميل فرم درخواست خسارت فرم بيمه با همراه داشتن كارت دانشجويي و برگه انتخاب واحد و ارائه مدارك ذيل امور  دانشجويي آموزشكده – خانم عنبر سوز  مراجعه نمايند .

اصل نمونه برگ بيمه تكميل شده .

اصل گزارش حادثه و درخواست دانشجو با ذكر تاريخ دقيق ، نوع و علت حادثه و با بررسي دقيق و مهر و تاييد مسئولين واحد .

اصل گزارش حادثه تنظيمي نيروي انتظامي و كروكي راهنمايي و رانندگي يا تصوير برابر اصل شده دادگستري با ذكر مشخصات مصدوم در آن (در مورد حوادث و تصادفات جاده اي) .

اصل صورت هزينه ها و مدارك درماني و بيمارستاني زمان حادثه (صورت هزينه هاي تداوم درمان پس از حادثه قابل قبول نمي باشد ) .

اصل گواهي فوت صادره اداره ثبت احوال منضم به اصل مجوز دفن و معاينه جسد پزشكي قانوني يا تصوير برابر اصل شده آن توسط دادگستري (در مورد حوادث منجر به فوت) .

اصل گواهي پزشكي قانوني مبني بر اتمام درمان و تعيين درصد نقص عضو احتمالي حادث شده يا تصوير برابر اصل شده آن توسط دادگستري (در مورد حوادث منجر به نقص عضو) .

بديهي است فقط هزينه هاي پزشكي ناشي از حادثه در تاريخ وقوع قابل پرداخت بوده و هزينه هاي تداوم درمان قابل پرداخت نمي باشد .

تذكر : خسارت پرداختي توسط صندوق تأمين خسارت حوادث دانشجويي فقط در صورت بروز حادثه قابل پرداخت بوده و هيچگونه خسارتي بابت فوت يا نقص عضو يا درمان ناشي از بيماري توسط صندوق قابل پرداخت نمي باشد .