پنج شنبه, 30 خرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

دانشجويان دختر و پسر متقاضي  آموزشكده با نامه از اموردانشجويي آموزشكده جهت استفاده از خوابگاه دانشجويان واحد مشهد معرفي ميشوند.

جهت دريافت آيين نامه خوابگاههاي دانشجويي به لينك پيوست مراجعه نمائيد .