دوشنبه, 25 شهریور 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

اولين كارگروه ادبي آموزشكده با حضور اساتيد محترم گروه ادبيات و همكاران حوزه فرهنگي برگزار شد و در اين جلسه ايجاد انجمن ادبي سما متشكل از اساتيد، كاركنان و دانشجويان و همچنين برگزاري برنامه هاي داستان خواني و چاپ نشريه ادبي به تصويب جمع رسيد.

DSCF9127