چهارشنبه, 30 مرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

به همت دفتر مشاوره كارگاه مهارتهاي هفتگانه زندگي در آموزشكده سما برگزار گرديد. اين كارگاه بصورت سلسله جلسات از اسفندماه 96 آغاز و در ارديبهشت ماه 97 پايان يافت. اين دوره با هدف پيشگيري و آموزش برگزار و سرفصل و موضوعات مورد بحث آن شامل: مهارت خودآگاهي، مقابله با استرس، ارتباط مؤثر، حل مساله، تصميم گيري، كنترل خشم و تفكر خلاق تام داشت كه مورد رضايت شركت كنندگان قرار گرفت، و تست هاي روانشناسي مرتبط با هر ممهارت نيز براي شركت كنندگان اجرا گرديد. سركار خانم عراقيان روانشناس باليني تدريس اين دوره آموزشي را برعهده داشتند.