شنبه, 28 مهر 1397


ertebat riasatt

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

ruzshomar

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

رديف عنوان قسمت اسامي مسئولين داخلي مستقيم رديف عنوان قسمت اسامي مسئولين داخلي
1 رياست آموزشكده فني سما مهندس علوی 119 35246895 22 کمیسیون موارد خاص آقای کریمی 132
2 دفتر رياست آقاي شرفي 119 23 خدمات آموزشی خانم هجری،خانم طیبی 132
3 معاون آموزشي و پژوهشي مهندس سالاري 119 24 مدیریت فرهنگی آقاي مخيران 140
4 حراست آقای بنائیان 121 35246897 25 امور كلاسها و سمعی بصری آقايان برزگر،بهادران و خانم حکم‌آبادی -- آقای عاشوری 142
5 مديريت پژوهشي مهندس محامي 118 26 مشاوره و فوق برنامه فرهنگی خانم ها فدایی و جهانی -
6 فن آوری اطلاعات آقای محمدزاده 123 27 بايگاني خانم خنجريان 133
7 فوق برنامه تربیت بدنی خواهران خانم محلی 118 28 خدمات آقايان نوعی ، زارعی، خانم نیرومند 144
8 کارشناسان امورمالی آقاي حاجی بصری ،خانم صادقی 137 29 گروه تربيت بدني و فوق برنامه تربیت بدنی برادران آقايان دكتر بقرآبادی و خانم رضایی --آقای اردكاني 128
9 مدیر امور اداري وكارگزيني هیات علمی خانم عباس زاده 138 30 گروه نقشه برداري آقاي فخارزاده 124
10 دبيرخانه ، بايگاني اداري خانم محقق 138 31 گروه عمومي آقاي خندان 122
11 کارشناس امور دانشجویی خانم معین پور 135 32 گروه گرافیک آقای بحیرائی 122
12 امتحانات خانم كرامتي 138 33 گروه معماري خانم  خسروجردی 122
13 مديریت دانشجويي آقاي وطن دوست 134 34 گروه مكانيك آقاي تعظیمی و معصومی 146
14 امور فارغ التحصيلان آقاي يوسف زاده 135 35 گروه برق آقايان مومنی ،رسولی 129
15 کانون فارغ التحصیلان خانم بهاری 132 36 گروه حسابداري آقاي رضایی و خانم مرادی 125
16 سایت های كامپيوتر خانم صنعت نگار 123 37 گروه عمران آقاي کریمی راد و نوروزی 124
17 جمعدار اموال آقاي قوام سعیدی 136 38 گروه كامپيوتر خانم حبيبي پور و حلاج 117
18 سرپرست امور مالی و صندوق رفاه دانشجويي آقاي نجفي 137 36616174 39 آبدارخانه خانم علیپور 120
19 كتابخانه و سالن مطالعه آقاي شریعت زاده ،خانم جنتی 127 40  انتظامات  آقايان  داودي نسب ،  احوالی، عباسپور،صوفی،حسینی  147
20 مدیریت آموزشی آقای فدکی 131 شماره مستقيم آموزشكده فني حرفه اي سما: 4-35246890   نمابر آموزشكده:   35246896
21 ثبت نام خانم رمضانی 132