دوشنبه, 30 مهر 1397


ertebat riasatt

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

ruzshomar

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

etela

(( اطلاعيه  اموردانشجويي ))

ازكليه دانشجوياني كه متقاضي تصديگري قسمت تايپ وتكثير وانتشارات آموزشكده فني وحرفه اي سما مشهد در سال تحصيلي 97/1396 ميباشند  درخواست ميگردد حداكثر تاپايان خرداد ماه سال تحصيلي جاري (1396/03/30) با مراجعه به امور دانشجويي وتكميل فرمهاي مربوطه تقاضاي خويش را ثبت نمايند.