سه شنبه, 29 خرداد 1397


ertebat riasatt

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

ruzshomar

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

میهمان

1

1388/2/8

معاونت سما

مهندس نوبخت- دانشگاه آزاد مشهد

2

1388/2/29

آموزشکده خواهران

مهندس نوبخت- دانشگاه آزاد مشهد

3

1388/3/12

دبیرستان دخترانه سما 6

مهندس نوبخت- دانشگاه آزاد مشهد

4

1388/4/9

آموزشکده برادران

مهندس نوبخت- دانشگاه آزاد مشهد

5

1388/6/17

معاونت سما

مهندس نوبخت- دانشگاه آزاد مشهد

6

1388/9/10

آموزشکده خواهران

مهندس نوبخت- دانشگاه آزاد مشهد

7

1388/10/8

دبیرستان دخترانه سما 6

مهندس نوبخت- دانشگاه آزاد مشهد

8

1388/10/24

معاونت سما

مهندس نوبخت- دانشگاه آزاد مشهد

9

1388/12/11

آموزشکده خواهران

مهندس نوبخت- دانشگاه آزاد مشهد

10

1388/12/25

مدرسه راهنمایی دخترانه سما 6

مهندس نوبخت- دانشگاه آزاد مشهد

11

1389/1/24

آموزشکده برادران

مهندس نوبخت- دانشگاه آزاد مشهد

12

1389/2/7

معاونت سما

مهندس نوبخت- دانشگاه آزاد مشهد

13

1389/3/25

آموزشکده برادران

مهندس نوبخت- دانشگاه آزاد مشهد

14

1389/5/6

آموزشکده خواهران

مهندس نوبخت- دانشگاه آزاد مشهد، مهندس محامی

15

1389/6/3

معاونت سما

 

16

1389/6/16

آموزشکده خواهران

 

17

1389/7/20

معاونت سما

 

18

1389/8/12

آموزشکده خواهران

 

19

1389/9/6

آموزشکده خواهران

 

20

1389/10/7

آموزشکده خواهران

 

22

1389/10/22

آموزشکده خواهران

 

23

1389/11/16

آموزشکده برادران

دکتر مهدی زاده، مهندس تعظیمی، آقای پیش بین

24

1389/12/25

آموزشکده برادران

 

25

1390/1/30

آموزشکده برادران

 

26

1390/2/11

آموزشکده برادران

 

27

1390/3/11

آموزشکده برادران

 

28

1390/4/14

آموزشکده برادران

 

29

1390/5/18

معاونت سما

 

30

1390/6/13

معاونت سما

 

31

1390/7/5

آموزشکده برادران

 

32

1390/8/3

آموزشکده برادران

 

33

1390/9/12

آموزشکده برادران

 

34

1390/11/16

آموزشکده خواهران

 

35

1390/11/27

آموزشکده برادران

آقاي پيش بين

36

1391/02/14

آموزشکده برادران

 

37

1391/06/04

آموزشکده برادران

 

38

1391/07/22

آموزشکده برادران

 

39

1391/08/14

آموزشکده برادران

 

40

1391/09/11

آموزشکده برادران

 

41

1391/09/18

آموزشکده برادران

 

42

1391/10/09

آموزشکده برادران

 

43

1391/10/24

آموزشکده برادران

 

44

1391/11/07

آموزشکده برادران

 

45

1391/12/05

آموزشکده برادران

 

46

1392/01/24

آموزشکده برادران

 

47

1392/02/09

آموزشکده برادران

 

48

1392/02/29

آموزشکده برادران

 

49

1392/03/19

آموزشکده برادران

 

50

1392/04/12

آموزشکده برادران

 

51

1392/06/03

آموزشکده برادران

 

52

1392/07/06

آموزشکده برادران

 

53

1392/07/23

آموزشکده برادران

 

54

1392/08/21

آموزشکده برادران

 

55

1392/09/12

آموزشکده برادران

 

56

1392/09/18

آموزشکده برادران

 

57

1392/10/03

آموزشکده برادران

 

58

1392/10/23

آموزشکده برادران

 

59

1392/11/01

آموزشکده برادران

 

60

1392/11/13

آموزشکده برادران

 

61

1392/11/27

آموزشکده برادران

 

62

-

آموزشکده برادران

 

63

1393/01/19

آموزشکده برادران

 

64

1393/02/09

آموزشکده برادران

 

65

1393/02/22

آموزشکده برادران

 

66

1393/03/20

آموزشکده برادران

 

67

1393/04/03

آموزشکده برادران

 

68

1393/07/06

آموزشکده برادران

 

69

1393/07/14

آموزشکده برادران

 

70

1393/08/26

آموزشکده برادران

 

71

1393/09/03

آموزشکده برادران

 

72

1393/10/09

آموزشکده برادران

 

73

1393/10/30

آموزشکده برادران

 

74

1393/11/27

آموزشکده برادران