یکشنبه, 10 ارديبهشت 1396

ertebat riasatt

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

ruzshomar

masiryab

روابط عمومی سما مشهد

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

فصل اول : شرايط ورود به دانشگاه (ماده 1)

فصل دوم : ثبت نام (مواد 2 الي 6)

فصل سوم
: نظام آموزشي (مواد 7 الي 11)

فصل چهارم : نظام درسي (مواد 12 الي 17)

فصل پنجم
: تعداد واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل(مواد 18 تا 29)

 

فصل ششم : حضور وغياب دانشجو(مواد 30 الي 35)

 

فصل هفتم : حذف و اضافه درس(مواد 36 الي 38)

فصل
هشتم : ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو (مواد 39 الي 47)

فصل نهم: مرخصي تحصيلي(مواد 48 الي 49)

فصل دهم: انصراف از تحصيل(مواد 50 الي 51)

فصل يازدهم: مقررات آموزشي دانشجويان انتقالي و ميهمان (مواد 52 الي 57)

فصل
دوازدهم : تغيير رشته(مواد 58 الي 66)

فصل سيزدهم : معادلسازي واحدهاي درسي گذرانده شده پذيرفته شدگان آزمون ورودي(ماده 67)

فصل چهاردهم : فراغت از تحصيل(مواد 68 الي 71)

فصل پانزدهم : تقويم دانشگاهي(مواد 72 الي 75)

آيين نامه آموزشي