سه شنبه, 29 خرداد 1397


ertebat riasatt

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

ruzshomar

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

ماده 67: معادلسازى واحد هاى درسى گذرانده شده پذيرفته شدگانى كه قبلاً دروسى را در يكى از واحد هاى دانشگاهى و يا ساير مؤسسات آموزش عالى معتبر داخل يا خارج از كشور گذرانده اند ، مشروط به شرايط زير است :
1-67: دانشجو با توجه به سوابق تحصيلى خود مجاز به تحصيل در رشته جديد باشد
2-67: دانشجو از طريق آزمون سراسرى وارد دانشگاه يا موسسه آموزش عالى قبلى شده باشد.
3-67: دروس گذرانده شده قبلى از نظر تعداد واحد درسى كمتر از تعداد واحد درسى دوره جديد نباشد.
4-67 :محتواى آموزشى دروس گذرانده شده حداقل 80 % با محتواى دروس مشابه در رشته جديد مطابقت داشته و نمره هر يك از دروس كمتر از 12 نباشد .
تبصره 1- معادلسازى دروس توسط گروه آموزشى ذيربط در واحد هاى دانشگاهى پذيرنده دانشجو با رعايت موارد فوق انجام مى شود .
تبصره 2- نمرات دروس پذيرفته شده عينآ در كارنامه دانشجو ثبت مى شود و در تعيين ميانگين نيمسال محاسبه نمى گردد ولى در محاسبه ميانگين كل نمرات در پايان دوره منظور خواهد شد .
تبصره 3- به ازاى هر 20 واحد درسى معادلسازى و پذيرفته شده ، يك نيمسال و كسرى از واحدهاى باقيمانده كه از 12 واحد كمتر نباشد نيز يك نيمسال از مدت مجاز تحصيل كسر مى گردد .
تبصره 4- دروس پذيرفته شدگان آزمون سراسرى كه قبلآ در رشته يا گرايش ديگرى در همان مقطع فارغ التحصيل شده اند برابر مفاد ماده 67 آيين نامه آموزشى معادلسازى ميگردد .
تبصره 5- دروس گذرانده شده دانشجويانى كه به هر دليل در مقطع كارشناسى مدرك كاردانى دريافت داشته اند چنانچه در آزمون دوره كارشناسى پيوسته پذيرفته شوند با نمره 12 و بالا تر قابل معادل سازى است .
تبصره 6- هزينه معادل سازى هرواحد درسى برابر يك سوم شهريه متغيردرس مربوط مطابق با آخرين دستور العمل شهريه مى باشد.
تبصره 7- معادلسازى و پذيرش دروس گذرانده شده دانشجويان انتقالى و ميهمان براساس ماده 52 و تبصره هاى آن انجام پذير است .
توجه : در موارد بسيار استثنائى برابر نظر رياست عاليه دانشگاه عمل خواهد شد .