سه شنبه, 03 ارديبهشت 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

ماده 7:آموزش در دانشگاه آزاد اسلامى بر اساس نظام واحدى است .
ماده 8:در نظامم واحدى ارزش هر درس با تعداد واحدهاى آن درس سنجيده مى شود و قبولى يا ردى دانشجو در يك درس به همان درس محدود مى گردد .
تعريف واحد درسى
ماده 9: يك واحد درس نظرى مقدار درسى است كه مفاد آن طى 16 جلسه يك ساعتى آموزش داده مى شود اين زمان براى هر واحد درس عملى و ‌آزمايشگاهى 32 ساعت كار گاهى 48 ساعت وعمليات صحرائى 64 ساعت مى باشد .
تبصره1- اجراى دوره هاى كار آموزى و كارورزى در موارد مربوط بر اساس مدت تعيين شده در سر فصل مصوب و آئين نامه هاى مربوط خواهد بود .
تبصره2- چنانچه ميزان ساعات دروس موضوع ماده 9با ساعات تعيين شده در بعضى ا سر فصلها مغايرت داشته باشد ساعات مندرج در سر فصل ملاك عمل خواهد بود .
سال تحصيلى :
ماده 10: هر سال تحصيلى مركب از دو نيمسال تحصيلى وبر حسب لزوم يك دوره تابستانى است.
هر نيمسال تحصيلى شامل 16 هفته وهر دوره تابستانى شامل 6هفته آموزش است .
تبصره – مدت امتحانات پايان هر يك از دو نيمسال تحصيلى و دوره تابستانى جزو مدت آموزش محسوب نمى شود .
ماده 11: يك واحددرس نظرى طى نيمسال تحصيلى در 16جلسه يك ساعتى ود طول دوره تابستانى در6 جلسه 3ساعتى تدريس مى شود به همين نحو مجموع ساعات تدريس يك واحد درس عملى آزمايشگاهى ، كارگاهى و عمليات صحرائى بر حسب انجام آنها در طول نيمسال با دوره تابستانى به ترتيب در 16 هفته و6 هفته تقسيم ميشود .
تبصره – در موارد استثنائى وضرورى به پيشنهاد واحد دانشگاهى ذيربط وتصويب سازمان مركزى دانشگاه مى توان يك واحد درسى رادرمدتى كوتاهتر از 16هفته تدريس نمود مشروط براينكه مجموع ساعات هر واحد درسى ازحدمقررخود كمتر نشود .