چهارشنبه, 25 تیر 1399

ertebat riasat habibi

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

سركار خانم ليلا عيسي زاده، پذيرش مقاله شما با عنوان "بررسي ارتباط هوش هيجاني دانشجويان فعال و غيرفعال ورزشي با وضعيت تحصيلي موفق و ناموفق" در"سومين همايش ملي دستاوردهاي جديد در تربيت بدني و علوم ورزشي" و همچنين مقاله شما با عنوان "مقايسه هوش هيجاني دانشجويان فعال و غيرفعال ورزشي موفق و ناموفق تحصيلي" در "دومين همايش ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي " را به شما تبريك عرض مي نمائيم.

مسئولين پژوهشي آموزشكده