چهارشنبه, 30 مرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

در "هجدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران " ،مقاله خانم مهندس مهناز صنعت نگار كارشناس آموزشكده سما خواهران تحت عنوان

 

"مدلسازي رفتار ترافيكي خودروها در تقاطع با كمك اتوماتاي سلولي "

 

 

پذيرفته گرديد.