یکشنبه, 31 شهریور 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

 

در " كنفرانس "نگرش هاي نو به كاربرد فن آوري اطلاعات در صنعت" ،مقاله خانم ها مهندس زهره سوزنچي استاد گروه كامپيوتر و مهندس ريحانه معارف دوست عضو هيأت علمي و مدير پژوهشي آموزشكده دخترانه سما تحت عنوان

 

"شناسايي لب بر اساس اندازه گيري سرخي"

 

پذيرفته گرديد.