یکشنبه, 31 شهریور 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

 

در سومين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات ، مقاله آقاي مرتضي پاكدامن عضو هيأت علمي گروه رياضي آموزشكده پسرانه سما تحت عنوان

 

"بررسي و حل مدل هاي واگذاري و حمل و نقل با ضرايب بازه اي"

 

پذيرفته گرديد.