چهارشنبه, 26 تیر 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

 

در "دهمين كنفرانس سيستم هاي فازي ايران" ،مقاله خانم مهندس زهره سوزنچي استاد گروه كامپيوتر تحت عنوان

 

"سيستم تأييد هويت انسان از روي گفتار با استفاده از ANFIS در دو حالت نويزي و بدون نويز"

 

پذيرفته گرديد.