دوشنبه, 25 شهریور 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

 

جناب آقاي مهندس سالاري

پذيرش مقالات جنابعالي با عناوين "بررسيميدانيتاثيرفشاربادتايربررويمصرفسوختخودروهايناوگانحمل ونقلعموميشهرمشهد" در

"دومينكنفرانسمليتوسعهعلوممهندسي" و

"طراحي كنترل كننده مقاوم ترمز ضد قفل به روش تئوري فيدبك كمي" در

"كنفرانس ملي فناوري، انرژي و داده با رويكرد مهندسي برق و كامپيوتر" را

به شما تبريك عرض مي نمائيم.

مسئولين پژوهشي آموزشكده