چهارشنبه, 18 تیر 1399

ertebat riasat habibi

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

ماده 72 : زمان بندى فعاليتهاى آموزشى سالانه دانشگاه آزاد اسلامى دركليه واحدهاى دانشگاهى به ترتيب زير انجام مى گردد
1- نيمسال اول:
- نام نويسى در چهارمين هفته شهريور ماه
- شروع درس از اول مهر ماه
- نام نويسى با تأخير در نخستين هفته مهر ماه
- حذف و اضافه در هفته دوم مهر ماه
- حذف اضطرارى در هفته يازدهم
- پايان درس ، آخرين روز هفته شانزدهم
- امتحانات طى حداكثر دو هفته پس از پايان درس
2 - نيمسال دوم :
- نام نويسى در سومين هفته بهمن ماه
- آغاز درس از چهارمين هفته بهمن ماه
- نام نويسى با تأخير در چهارمين هفته بهمن ماه
- حذف و اضافه در هفته اول اسفند ماه
- حذف اضطرارى در هفته آخر ارديبهشت ماه
- پايان درس ، آخرين روز هفته آخر خرداد ماه
- امتحانات طى حداكثر دو هفته پس از پايان درس
تبصره- تعطيلات نوروزى جزو مدت آموزش نيمسال دوم محسوب نمى شود.
3- دوره تابستانى :
- نام نويسى طى دو روز در هفته سوم تير ماه
- آغاز درس از چهارمين هفته تير ماه
- پايان درس ، آخرين روز هفته ششم دوره
- انجام امتحانات طى يك هفته پس از پايان درس
ماده 73: دانشجويانيكه برابر تقويم دانشگاهى با تأخير ثبت نام مى كنند، عدم حضور آنان در كلاسهاى مربوط ، غيبت محسوب مى شود.
ماده 74: در دوره تابستانى ثبت نام با تأخير مجاز نيست.
ماده 75: مهلت نام نويسى براى پذيرفته شدگان آزمون ورودى ، همه ساله به صورت جدا گانه پس از انتشار اسامى پذيرفته شدگان اعلام خواهد شد .
تبصره- واحدهاى دانشگاهى موظف هستند دانشجويان جديد را از طريق تشكيل جلسات توجيهى كه كم و كيف آموزش دانشگاهى و مقررات مربوط آشنا سازند .
اين آيين نامه در 15 فصل 75 ماده و 81 تبصره در كميسيون تدوين آيين نامه ها مورد باز بينى قرار گرفت و بر اساس نظر معاونين آموزشى واحدهاى دانشگاهى در سمينار سراسرى مهر ماه 1381 مورد بررسى و تصويب قرار گرفت و از نيمسال دوم سال تحصيلى 82/1381 براى كليه شاغلين به تحصيل در دوره هاى كاردانى ( پيوسته ، نا پيوسته ) كارشناسى (پيوسته، نا پيوسته ) و كارشناسى ارشد پيوسته در دانشگاه آزاد اسلامى لازم الاجرا است .