Portal Info
Travel

نهمین شماره نشریه دانشجویی آموزشکده سما خواهران منتشر شد

نهمین شماره نشریه دانشجويی آموزشکده سما خواهران با نام آوای جوانی منتشر گردید. این ماهنامه به صاحب امتیازی دفتر فرهنگ اسلامي آموزشكده سما درزمینه : علمی آموزشی ، فرهنگی ، ادبی ، طنز ، روانشناسی ، پزشکی ، فعالیتهای آموزشکده و موارد گوناگون دیگر به چاپ رسیده است.

Rock music
Magical travel