چهارشنبه, 26 تیر 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

etelaبا توجه به تغييرات بوجود آمده در تقويم ترمي دانشگاه بدين وسيله به اطلاع آن دسته از دانشجوياني كه دروس باقيمانده داشته و خواستار اخذ آنان بصورت معرفي به استاد هستند مي رساند حدكثر زمان مجاز براي انتخاب وشركت در امتحان دروس به شرح ذيل اعلام ميگردد . چنانچه دانشجويي بعد از تاريخ هاي اعلام شده مراجعه نمايد بايد نيمسال قبل آن را مرخصي اخذ نمايد . ضمنا عواقب ناشي از اخذ مرخصي بر عهده دانشجو مي باشد .

حداكثر مجاز براي انتخاب واحد و امتحان دروس معرفي به استاد در نيمسال اول تا تاريخ 30/10/94  

حداكثر مجاز براي انتخاب واحد و امتحان دروس معرفي به استاد در نيمسال دوم تا تاريخ 30/03/94 سال بعد

حداكثر مجاز براي انتخاب و امتحان دروس معرفي به استاد در نيمسال تابستان تا تاريخ  15/06/94