دوشنبه, 12 خرداد 1399


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

معرفى آموزشكده فنى و حرفه اى سما مشهد

 
رديف عنوان قسمت اسامي مسئولين داخلي مستقيم رديف عنوان قسمت اسامي مسئولين داخلي
1 رياست آموزشكده سما  دكتر كبيري 119 35246895
25 شاهد و ايثارگر آقای کریمی 142
2 مسئول دفتر رياست و روابط عمومي آقاي شرفي 119 26 خدمات آموزشی خانم هجری،خانم معين پور 132
3 معاون آموزشي و پژوهشي  خانم مهندس حبيبي پور 118 27 مدیریت فرهنگی آقاي مخيران 140
4  معاون پشتيباني  ---------- ------ 28 امور كلاسها آقايان برزگر -- آقای كريمي 142
5 مديريت پژوهشي مهندس تعظيمي 147 29 مشاوره و فوق برنامه فرهنگی خانم فدایی -
6 فن آوری اطلاعات آقای محمدزاده 147 30 بايگاني خانم صدريان 133
7 كارشناس پژوهش و فوق برنامه تربیت بدنی خواهران خانم محلی 147 31
گروه تربيت بدني و فوق برنامه تربیت بدنی برادران

آقايان دكتر بقرآبادی --آقای اردكاني

128
8  امور مالي - شهريه آقايان حاجي بصري و رضوي 136 32
9 مدير مالي آقاي نجفي 137 33 گروه نقشه برداري آقاي شريعت زاده 124
10 مدیر امور اداري وكارگزيني هیات علمی خانم عباس زاده 138 34 گروه عمومي خانم گل محمدپور 122
11 دبيرخانه ، بايگاني اداري خانم محقق 138 35 گروه گرافیک آقای بحیرائی 122
12 امتحانات خانم كرامتي 138 36 گروه معماري خانم  خسروجردی 122
13 مديریت دانشجويي آقاي وطن دوست 134 37 گروه مكانيك آقاي بيات و معصومی 117
14 امور فارغ التحصيلان آقاي يوسف زاده 135 38 گروه برق آقايان مومنی ،رسولی 129
15 كارشناس امور دانشجويي خانم طيبي 135 39 گروه حسابداري آقاي رضایی و آقاي بهادران 125
16 کانون فارغ التحصیلان خانم بهاری 132
17 سایت های كامپيوتر خانم صنعت نگار 123 40 گروه عمران آقاي کریمی راد و نوروزی 124
18 انباردار آموزشكده سما آقاي كاريزنوي 145 41 گروه كامپيوتر خانم حبيبي پور و حلاج 117
19 صندوق رفاه دانشجويان آقاي نجفي 137 42 آبدارخانه خانم علیپور 120
20 حراست آقای بنائیان 121 36616174 43 نگهباني آقايان داودي نسب و احوالي، صوفي حسيني،عباسپور  148
21 مدیریت آموزشی آقای فدکی 131

شماره مستقيم آموزشكده فني حرفه اي سما: 4-35246890

نمابر آموزشكده:   35246896

 

آدرس: بلوار الهيه - الهيه 7 - نبش محمديه 23

كدپستي آموزشكده: 9189611311

22 ثبت نام خانم رمضانی 132
23 كتابخانه و سالن مطالعه خانم جنتی 127
24 مدير امور عمومي آقاي شامكوئيان 141