پنج شنبه, 30 خرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

دانشجويان شاهد وايثارگر ميتوانند جهت اطلاع از بخشنامه ها ي اين بخش و همچنين شركت در اردوها و كلاسهاي تقويتي و ساير مزايا به آدرسهاي (دبيرخانه  ستاد شاهد و ايثارگر واحد مشهد به آدرس وبسایت این مرکز به نشانی:  http://setad.mshdiau.ac.ir  و اداره كل امور شاهد وايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي به نشانی: www.esargaran.iau.ir  و يا به   رابط ستاد شاهد و ايثارگر آموزشكده ( آقاي حسين كريمي )مراجعه نمايند.