پنج شنبه, 31 مرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

آندسته از دانشجوياني كه  مهلت اعتبار كارت دانشجويي آنها به اتمام رسيده است لازم است با مراجعه به قسمت امور دانشجويي آموزشكده نسبت به دريافت برچسب تمديد اعتبار كارت دانشجويي والصاق برچسب به كارت  خويش اقدام نمايند .

امور دانشجويي آموزشكده فني وحرفه اي سما