دوشنبه, 19 آذر 1397


ertebat riasatt

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

ruzshomar

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

ماده12: هر درس ،بخش مستقلى از برنامه آموزشى است كه در يك موضوع مشخص و براى يك نيمسال تحصيلى ارائه مى شود .
ماده 13 : دروس دانشگاهى از لحاظ محتوى به دروس عمومى پايه ، اصلى وتخصصى تقسيم مى شود.
گذراندن اين دروس براى عموم دانشجويان الزامى است .
1 -دروس عمومى به منظور توسعه اطلاعات و معلومات عمومى دانشجويان عرضه مى شود.
گذراندن اين دروس براى عموم دانشجويان الزامى است.
2- دروس پايه به منظور تقويت بنيه علمى و ايجاد زمينه مناسب براى پذيرش دروس اصلى و تخصصى ارائه مى شود .
3- دروس تخصصى به منظور افزايش توان عملى و عملى دانشجو در رشته مربوط تدريس مى گردد .
ماده14: هر درس از نظر ارتباط با درس يا دروس ديگر به دو صورت وابسته و مستقل تقسيم مى شود .
1- درس مستقل : درسى است كه انتخاب آن منوط به گذراندن درس ديگرى نيست .
2- درس وابسته : درسى است كه انتخاب آن با درس يا دروس ديگرى ملازمه دارد. دروس وابسته به دروس پيشنياز و دروس همنياز تقسيم مى شود .
3- درس پيشنياز : درسى است كه درك مطالب آن براى يادگيرى درس يا دروس ديگرى ملازمه دارد و بايد قبل از آن درس يا دروس ارائه گردد .
4- دروس همنياز :دروسى هستند كه بايد در يك نيمسال يا دوره تابستان ارائه گردند.
ماده 15: درس از جنبه انتخاب ، به الزامى و انتخابى تقسيم مى شود .
1ـ درس الزامى درسى است كه گذراندن آن در طول دوره براى دانشجو اجبارى است و با دروس ديگر قابل تعويض نمى باشد.
2-درس انتخابى درسى است كه دانشجو به اختيار خود از بين دروس مربوط انتخاب مى كند.
ماده 16: درس از لحاظ نحوه تدريس به نظرى ، عملى و نظرى - عملى تقسيم مى شود .
1ـ درس نظرى حاوى مجموعه اى از دانشها است كه به صورت خطابه كنفرانس سمينار وبحث و گفتگو تعليم داده مى شود .
2- درس عملى حاوى مهارتهايى است كه انتقال آنها محتاج به تمرين عمليات كارگاهى آزمايشگاهى ، بيمارستانى و صحرايى است .
3ـ درس نظري-عملى مجموع دانشها و مهارتهائى است كه به هردو صورت فوق توأما تدريس مى شود .
ماده 17: درتمامى واحدهاى دانشگاهى براى يك رشته معين برنامه درسى مصوب يكسانى به اجرا گذاشته ميشود .