سه شنبه, 03 ارديبهشت 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

ماده2: پذيرفته شدگان در آزمو ن ورودى موظفند در مهلت هاى تعيين شده طبق اطلاعيه هاى مربوط براى ثبت نام و انتخاب واحدهاى درسى به واحدهاى دانشگاهى ذيربط مراجعه نمايند . در غير اينصورت درشمول متاخرين ثبت نام قرار مى گيرند .
تبصره- در مواردى كه تعداد پذيرفته شدگان بيش از ظرفيت مصوب واحد باشد و امكانات آموزشى واحد اجازه ثبت نام آنان را در نيمسال اول ندهد واحد دانشگاهى مجازاست براساس رتبه و نمره كل آزمون تعدادى ازپذيرفته شدگان را براى نيمسال دوم ثبت نام نمايد .
ماده3: درصورتيكه ظرفيت پذيرش دانشجو در واحد تكميل شده باشد و واحد امكانات آموزشى لازم را براى پذيرش دانشجويان متاخر داشته باشد ميتواند با تاييد شوراى آموزشى واحد اقدام به ثبت نام نموده ومراتب راجهت اطلاع به سازمان مركزى اعلام نمايد .
تبصره1- حداكثر تاخير متقاضى براى ثبت نام در مقطع تحصيلى كاردانى (پيوسته وناپيوسته و آموزش معلمان ) و كارشناسي (پيوسته وناپيوسته وآموزش معلمان) يكسال از زمان پذيرش درآزمون ورودى مى باشد مشروط بر اينكه :
الف) متقاضى ذكور از نظر نظام وظيفه منع تحصيلى نداشته باشد .
ب) هنگام ثبت نام مدرك پايه داشته باشد .
ج‌) واحددانشگاهى ظرفيت مصوب داشته باشد . درغير اينصورت شوراى آموزشى واحد دانشگاهى اتخاذ تصميم مى نمايد .
د‌) مدت تأخير جزو سنوات مجاز تحصيل دانشجو محسوب و واحد دانشگاهى موظف است براى اين مدت مرخصى تحصيلي صادر نمايد.
ه‌) هزينه تأخير را برابر آخرين دستورالعمل به حساب 1486 بانك ملى تهران شعبه زبر جد (قابلپرداخت در كليه شعب كشور ) واريز و رسيد آنرا به واحد دانشگاهى تسليم نمايند تا بصورت يكجا به امور مالى سازمان مركزى ارسال دارند .
تبصره 2: واحدهاى دانشگاهى موظفند ليست اسامى متاخرين ثبت نام را حداكثر تا يكماه پس از ثبت نام به مركز آزمون و نسخه اى از آنرا همراه با رسيد بانكى مربوط به امور مالى سازمان مركزى ارسال دارند .
ثبت نام دانشجويان شا غل به تحصيل :
ماده 4: دانشجويان موظفند در مهلت هاى تعيين شده در تقويم دانشگاهى براى ثبت نام و انتخاب واحد درسى به واحدهاي دانشگاهى مربوط مراجعه نمايند :در صورتى كه تأخير در ثبت نام از سه شانزدهم ساعات هر درس بيشتر نشود نام نويسي دانشجو با نظر مدير گروه آموزشى مربوط و تأييد شوراى آموزشى واحد دانشگاهى امكان پذير است در اين حال مدت تأخيرجزو حد نصاب غيبت دانشجو مى شود .
تبصره : دانشجويانى كه پس از انقضاى مهلت تعيين شده درهر نيمسال براى ثبت نام مراجعه كنند حق انتخاب واحد درسى را در آن نيمسال نخواهد داشت ليكن در صورت موافقت شوراى آموزشى واحد دانشگاهى مدت غيبت بارعايت ماده 48 اين آئين نامه به عنوان مرخصى تحصيلى جزو سنوات مجاز آنان محسوب مى گردد . دراين حال دانشجو موظف به پرداخت شهريه ثابت تعيين شده مى باشد.
ماده 5: تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامى به صورت حضورى و تمام وقت است . مگر براى دوره هايى كه رسما مستثنى شده باشد .

منع تحصيل همزمان:
ماده 6: دانشجو در يك زمان حق نام نويسى و ادامه تحصيل در بيش ازيك رشته و در هر رشته بيش از يك گرايش دريك يا چند دانشگاه يا موسسه آموزش عالى يادرنظام آموزش تمام وقت يا پاره وقت را نخواهد داشت درصورت تخلف از ادامه تحصيل دريكي ازرشته هاى انتخابى به تشخيص كميسيون موارد خاص آموزشى و دانشجويى سازمان مركزى محروم و سوابق تحصيلى وى در آن رشته باطل اعلام مى شود و دانشجو موظف به پرداخت هزينه انصراف مطابق تعرفه تعيين شده به دانشگاه مى باشد .