دوشنبه, 06 بهمن 1399

amoozeshyar

AMOOZESHYAR STU

AMOOZESHYAR asatid

AMOOZESHYAR personel

ertebat riasat habibi

vaght moshavere

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

اطلاعيه: قابل توجه دانشجويان متقاضي كارآموزي  در ترم تابستان 95-94 و جدول مراحل انجام كارآموزي

 

1. مهلت انتخاب واحد اين درس انجام تأييد مالي كارآموزي از تاريخ 29/03/95  لغايت 08/04/95 خواهد بود.

« زمانهاي فوق به هيچ عنوان قابل تمديد نخواهد بود. ‌»

2. طبق آئين نامه هاي كارآموزي، دانشجويان در نيمسال تابستان به همراه كارآموزي مي توانند حداكثر 8 واحد درسي ديگر را نيز انتخاب نمايند.

تبصره: انتخاب واحد دروس غير از كارآموزي بايستي در انتخاب واحد ترم تابستان انجام گيرد.

3. دانشجويان كارآموز بايستي در دوره هاي كارداني حداقل 60 واحد درسي را گذرانده باشند و بايستي براي انجام كارآموزي حداقل 3 روز خالي در هفته داشته باشند.

4. زمان انجام كارآموزي در ترم تابستان از شنبه 02/5/95 خواهد بود.

‹‹ زمان انجام كارآموزي 30 روز مفيد كاري معادل 240 ساعت بر اساس ضوابط محل كارآموزي است ››

تبصره: در صورت انتخاب درسي به غير از كارآموزي در ترم تابستان مدت زمان انجام كارآموزي مطابق آئين نامه كارآموزي از تاريخ 02/5/95 به مدت 30 روز مفيد كاري طبق نظر گروه آموزشي تعيين خواهد شد.

5. حذف درس كارآموزي در تابستان به هيچ عنوان امكان پذير نمي باشد.

6.انجام كارآموزي پس از انجام تمامي مراحل و صدور معرفي نامه نهايي آغاز مي گردد.

7. صدور معرفي نامه هاي كارآموزي مطابق جدول زمان بندي اعلام شده و از طريق سيستم مكانيزه انجام خواهد پذيرفت.

8. ارائه فرم پايان دوره كارآموزي كه به امضا و مهر بالاترين مقام شركت/ سازمان رسيده است براي اعلام نمره كارآموزي توسط استاد درس الزاميست.

 

jadval-karamuzi9495tabestan