چهارشنبه, 26 تیر 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

نشريه دانشجويي گروه نقشه برداري آموزشكده برادران منتشر شد

اولين شماره نشريه تخصصي گروه نقشه برداري آموزشكده برادران با نام ((نقشه بردار)) منتشر شد. اين گاهنامه كه به همت گروه نقشه برداري آموزشكده برادران گردآوريي شده است شامل موضوعات مختلف همچون تاريخچه سازمان نقشه برداري  ، مباحث علمي و تخصصي پيرامون رشته نقشه برداري، اطلاعات فني و اختصاري مربوط به تجهيزات نقشه برداري و ... مي باشد.