پنج شنبه, 30 خرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

درراستاي خدمت رساني وسهيم كردن دانشجويان آموزشكده  سما و همچنين رفع مشكلات مالي آنها درچارچوب مقررات اداري و بخشنامه هاي امور دانشجويي هرساله اطلاعيه درخواست تصديگري تريا و  انتشارات آموزشكده سما در تابستان اعلام و پس از انتخاب نفرات برگزيده و پس از طي مراحل اداري توسط امور دانشجويي آموزشكده با دانشجوي مورد نظر قرارداد همكاري منعقد شده ودر طول سال تحصيلي تحت نظارت امور دانشجويي آموزشكده به فعاليت خويش ادامه ميدهد .