چهارشنبه, 05 تیر 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

آقاي مجتبي گلي آيسك عضو هيات علمي گروه عمومي آموزشكده سما مشهد موفق به ارائه چهار مقاله با رتبه علمي-پژوهشي در مجلات علمي مختلف كشور شد.

"شخصيت شناسي كاووس در شاهنامه"

"بررسي ويژگي هاي شاخص آثار قائم مقام فراهاني"

"تصوير مرگ و همسان هاي آن در شعر نادر نادرپور"

‌"سيري در حبسيه هاي معاصر و بررسي وجوه افتراق آن با حبسيه هاي سنتي"

عناوين مقالات ايشان است.